posted in: News | 0
ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 16.00-17.00 น. ที่ผ่านมา นางสาววิลัย บริบูรณ์ นิสิตสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทายาลัยราชพฤกษ์ และ นายชนาธิป วงแหวน ตัวแทนจาก #สถาบันรามจิตติ (ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์) เข้ารับการสัมภาษณ์ รายการ “รักเมืองไทย” ในหัวข้อ เรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คุณภาพชีวิตแรงงานและเด็กข้ามชาติ” จากการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปีการศึกษา 2564
ในนามคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอขอบพระคุณ รายงาน “รักเมืองไทย” ที่ได้มอบโอกาสดีๆ ให้นิสิตได้ไปร่วมออกรายงานในครั้งนี้ รายการ “รักเมืองไทย” รายการสนทนา สาระความรู้ เรื่องราวในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการนำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ #สถานีโทรทัศน์ TNN2
และขอขอบพระคุณ #สถาบันรามจิตติ ที่ได้เปิดโอกาสในการรับนิสิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 4 ปี