แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts
สาขาวิชาคอนเทนต์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (คอนเทนต์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
Bachelor of Communication Arts (Contents : Advertising and Public Relations)
นศ.บ. (คอนเทนต์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
B.Com.Arts  (Contents : Advertising and Public Relations)

ปรัชญา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มีความเชื่อว่าการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรคอนเทนต์มาใช้ในงานโฆณาและงานประชาสัมพันธ์ จะต้องให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและสถานประกอบการดังปรัชญาที่ว่า

“นักคอนเทนต์ เด่นการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์งานสื่อสารดิจิทัล”

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
- วิชาชีพ
- ฝึกประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 (16 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-001

อัตลักษณ์ราชพฤกษ์ (RPU Identity)

1 (0-2-1)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (1)

3 (x-x-x)

400-003

หลักการโฆษณา

3 (3-0-6)

400-018

หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

3 (3-0-6)

400-019

หลักการตลาดเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

3 (3-0-6)

400-022

การถ่ายภาพนิ่งและคอมพิวเตอร์กราฟิก

3 (2-2-5)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 (19 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-002

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา (RPU Volunteer Sprits)

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3)

3 (x-x-x)

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1)

3 (x-x-x)

400-007

หลักการประชาสัมพันธ์

3 (3-0-6)

400-020

การวิเคราะห์ผู้รับสารและพฤติกรรมผู้บริโภค

3 (3-0-6)

400-021

สุนทรียศาสตร์และการเล่าเรื่อง

3 (3-0-6)

400-023

การถ่ายทำและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

3 (2-2-5)

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 (19 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-003

จิตอาสาเพื่อสังคม (Volunteer Spirits for Society)

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (5)

3 (x-x-x)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (2)

3 (x-x-x)

400-008

การเขียนทางนิเทศศาสตร์

3 (3-0-6)

400-009

หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ

3 (3-0-6)

400-011

กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

3 (3-0-6)

400-024

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบกราฟิก

3 (2-2-5)

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1)

3 (x-x-x)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (3)

3 (x-x-x)

400-025

การสร้างสรรค์และผลิตคอนเทนต์

3 (2-2-5)

411-016

การบริหารและการวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์

3 (3-0-6)

411-020

การสื่อสารตราสินค้า

3 (3-0-6)

411-024

การออกแบบกราฟิกขั้นสูง

3 (2-2-5)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (18 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1)

3 (x-x-x)

411-015

การบริหารและการวางแผนกลยุทธ์การโฆษณา

3 (3-0-6)

411-018

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสูง

3 (3-0-6)

411-022

หลักและเทคนิคการสื่อสารการตลาดเชิงคอนเทนต์ดิจิทัล

3 (3-0-6)

411-026

ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์

3 (3-0-6)

412-xxx

วิชาเอกเลือก (1)

3 (x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (15 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (2)

3 (x-x-x)

411-021

ทักษะการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ

3 (3-0-6)

411-025

การออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง

3 (2-2-5)

412-xxx

วิชาเอกเลือก (2)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (1)

3 (x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (15 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

411-011

การวางแผนสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์

3 (3-0-6)

411-019

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

3 (3-0-6)

411-023

การจัดการคอนเทนต์ข้ามสื่อในยุคดิจิทัล

3 (3-0-6)

412-xxx

วิชาเอกเลือก (3)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (2)

3 (x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

019-002

สหกิจศึกษา  (หรือ)

6 (560)

019-003

การฝึกปฏิบัติงาน  (และ)

3 (300)

412-030

การสร้างโครงงาน

3 (300)

หมายเหตุ :     
1. นิสิตเลือกรายวิชา 019-002 สหกิจศึกษา นิสิตต้องเรียนรายวิชา 019-001 เตรียมสหกิจศึกษามาก่อน
2. นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 019-003 การฝึกปฏิบัติงาน นิสิตต้องเรียนพร้อมรายวิชา 412-30 การสร้างโครงงาน

แนวทางประกอบอาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักประชาสัมพันธ์
2. นักโฆษณา
3. นักข่าว
4. นักเขียนบท
5. นักสื่อสารองค์กร
6. นักสร้างสรรค์สื่อ
7. ผู้ผลิตผลงานโฆษณา
8. ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
9. นักวิจารณ์งานด้านสื่อมวลชน เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
10. นักวางแผนสื่อโฆษณา
11. กราฟิกดีไซน์เนอร์
12. ผู้สื่อข่าว
13. ช่างภาพ
14. ผู้กำกับการแสดง,ผู้กำกับภาพ ฯลฯ
15. เจ้าของกิจการด้านสื่อ ด้านการโฆษณาและด้านการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
16. นักจัดการระบบในสื่อสังคม
17. นักการตลาดออนไลน์
18. นักสร้างสรรค์คอนเทนต์
19. นักสร้างสรรค์ออนไลน์
20. นักจัดรายการออนไลน์

รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจ หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยทางหลักสูตรได้เน้นในเรื่องการทำวิจัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา