รศ.อวยพร พานิช
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
ผศ.ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาฯ
ผศ.นันธิการ์ จิตรีงาม
อ.ประจำคณะนิเทศศาสตร์
อ.สิทธา อุปนิกขิต
อ.ประจำคณะนิเทศศาสตร์
อ.กันทลัส ทองบุญมา
อ.ประจำคณะนิเทศศาสตร์
น.ส.บุษบากร อิ่มใจดี
เจ้าหน้าที่คณะนิเทศศาสตร์