หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสาร หลักสูตร บุคลากร ผลงานและกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะนิเทศศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะนิเทศศาสตร์

 

 


รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์


สวัสดี ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคณะนิเทศศาสตร์ทุกท่าน

คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมเยือน อ่านและร่วมแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นิเทศศาสตร์ นับเป็นเกียรติแก่เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างมาก
 

คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นคณะค่อนข้างใหม่ในแวดวงนิเทศศาสตร์ เนื่องจากเพิ่งก่อตั้งในปีพ.. 2551 จนถึงปัจจุบัน ผลิตนักศึกษา 5 รุ่น สำเร็จเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในปีที่ผ่านมา 1 รุ่น จำนวน 24 คน และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน น่าดีใจที่บัณฑิตและว่าที่บัณฑิตนิเทศศาสตร์ราว 50 คนนี้ได้งานและกำลังจะได้งานเป็นจำนวนมาก
 

คณะนิเทศศาสตร์ แม้ว่าจะเปิดสอนสาขาเดียว คือสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แต่เราก็มีวิชาบังคับและวิชาเลือกที่น่าสนใจหลายวิชา ในแต่ละปีการศึกษากำลังอาจารย์นิเทศศาสตร์ผู้ผลิตบัณฑิตเหล่านี้ แม้จะมีเพียง 6 คนและอาจารย์พิเศษอีกจำนวนหนึ่ง พวกเราก็ตั้งปณิธาณไว้ว่าจะมุ่งมั่นรวมพลังความสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานทางนิเทศศาสตร์ จนนักศึกษามีผลงานได้รับรางวัลในการประกวดตามสถาบันต่างๆ ไปไม่น้อย ขณะนี้เรามีผลงานโปสเตอร์รอเผยแพร่อีกจำนวนหนึ่ง ที่สำคัญเรามีภาพถ่ายฝีมืออาจารย์ส่งประกวดระดับชาติ และมีผลงานวิจัยและตำราอีกไม่น้อยกว่า 4 เล่ม
 

รอคอยติดตามผลงานของอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ทางเว็บไซต์นี้ ท่านจะได้พบข่าวคราวของพวกเราสม่ำเสมอ
 

หากมีโอกาส ขอเชิญมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับพวกเรา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางนิเทศศาสตร์ให้กว้างขวางต่อไป.

 

 

ปรัชญา

 

 

ทางเลือกใหม่อันชาญฉลาด สู่ศาสตร์ยอดนิยมแห่งอนาคต ผลิตนักนิเทศศาสตร์ผู้สร้างสรรค์ เสริมสร้างสถาบันแห่งการเรียนรู้

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารของมนุษย์ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎี มีความสามารถในการวิพากษ์ และมีศักยภาพใน   การปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การทำงานในสายอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยไม่ละเลยเรื่องการมีจริยธรรมของนักการสื่อสารที่ดี 

 

 

พันธกิจ

 

 

1.  ผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีทักษะ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งทางภาครัฐและภาคธุรกิจ
2. สร้างงานวิจัย พัฒนาและสร้างนักนิเทศศาสตร์ที่มีความสามารถตรงกับวิชาชีพ และอยู่อย่างพอเพียง

3. สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้แก่นักนิเทศศาสตร์ 

4. เน้นจรรยาบรรณของวิชาชีพ และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์นักนิเทศศาสตร์สมัยใหม่

5. ปลูกฝังให้มีความรักและภาคภูมิใจในประเทศชาติ  ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทย

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.