หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสาร หลักสูตร บุคลากร ผลงานและกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   หลักสูตร   >   การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 
หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of Communication ArtsProgram in Advertising and Public Relations
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย      :   นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)      
ชื่อย่อภาษาไทย       :   นศ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Communication Arts (Advertising and Public Relations)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Comm.Arts (Advertising and Public Relations)
 
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133หน่วยกิต
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน
1. อาจารย์ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์ นศ.ม.
ศศ.บ.
 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
วารสารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิการ์ จิตรีงาม นศ.ม.
นศ.บ.
 
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
การโฆษณา
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. อาจารย์สิทธา อุปนิกขิต นศ.ม.
ศศ.บ.
 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารบูรณาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. อาจารย์กันทลัส ทองบุญมา ว.ม.
ศษ.บ.
การจัดการการสื่อสารองค์กร
ภาษาไทย
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. รองศาสตราจารย์อวยพร พานิช อ.ม.
อ.บ.
ภาษาไทย
ภาษาและวรรณคดีไทย
ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.
ทางด้านนิเทศศาสตร์
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

รูปแบบการเรียนการสอน
          ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาโดยการเทียบโอนรายวิชา
3) การสมัครและการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตกระทำโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
- ผ่านระบบการรับนิสิตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ผ่านระบบการคัดเลือกรับตรงของมหาวิทยาลัย
- ด้วยวิธีการอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแล้ว โดยนำหลักฐานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไปรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
คุณลักษณะของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1) มีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
2) มีความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
3) มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารและพฤติกรรมของมนุษย์
4) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และปฏิบัติงานได้จริง
5) มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัย เพื่อที่จะนำไปใช้ปฏิบัติงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่สนองความต้องการของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

จำนวนหน่วยกิต                 

          หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                         133    หน่วยกิต        

 

โครงสร้างหลักสูตร

         หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 4 ปี

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31      หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์              9        หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                 15      หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               6        หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                   1       หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                           90      หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน                                          45      หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                    30      หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก                           15      หน่วยกิต
3) หมวดฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า                          6        หน่วยกิต
4) หมวดวิชาเลือกเสรี                                        6        หน่วยกิต

 
รายวิชาที่เปิดสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า                                 31      หน่วยกิต
   1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                  9      หน่วยกิต

001 001 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
(Society and Environment)
2(2-0-4)
 
001-002 สังคมกับเศรษฐกิจ                                     
(Society and Economic)
3(3-0-6)
 
001 003 มนุษย์กับสังคม                                                  
(Man and Society)
3(3-0-6)         
001 005     จิตวิทยาทั่วไป                                         
(General Psychology)
3(3-0-6)
 
001 006     เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ                          
(Personality Development Techniques)
1 (1-0-2)
 
001 007     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                
(Basic Laws)
3(3-0-6)
 
001 008     ปรัชญาเบื้องต้น                                       
(Introduction to Philosophy)
3(3-0-6)
 
001 009     ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย                
(Thai History and Form of Government)
3(3-0-6)
 
001 010     การเมืองและการปกครองของไทย                    
(Thai Politics and Government System)
3(3-0-6)
 
001 011     มนุษยสัมพันธ์                                          
(Human Relations)
3(3-0-6)
 
001 012     ไทยศึกษา                                                       
(Thai Studies)
3(3-0-6)
 
001-013          ทักษะชีวิต                                                       
(Life Skills)
3(3-0-6)
 
001-014          พลวัตทางสังคมไทย                                              
(Dynamics of Thai Society)
3(3-0-6)
 
001-015          ประชาคมและการเคลื่อนย้ายแรงงาน                          
(Community and Labour Mobility)
3(3-0-6)
 
001-016          หน้าที่พลเมืองต่อสังคม                                          
(Civic Education towards Society)
3(3-0-6)
 
001-017          จิตอาสาพัฒนาสังคม                                           
(Volunteer Spirit for Social Development)
3(3-0-6)
 

 
หมายเหตุ : สำหรับนิเทศศาสตร์ต้องเลือกเรียนวิชา 001–005 จิตวิทยาทั่วไป

          1.2) วิชาภาษาศาสตร์                                                         15      หน่วยกิต

002 001     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                        
(Thai for Communication)
3(3-0-6)
 
002 003     ภาษาอังกฤษ 1                                         
(English 1)
3(3-0-6)
 
002 004     ภาษาอังกฤษ 2                               
(English 2)
3(3-0-6)
 
002 005     ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     
(English in Daily Life)
3(3-0-6)
 
002 006     การเขียนภาษาอังกฤษ                                
(English Writing)
3(3-0-6)
 
002 007     ภาษาจีน 1                                    
(Chinese 1)
3(3-0-6)
 
002 008     ภาษาจีน  2                                             
(Chinese 2)
3(3-0-6)
 
002 009     ภาษาญี่ปุ่น 1                                                     
(Japanese 1)
3(3-0-6)
 
002 010     ภาษาญี่ปุ่น 2                                           
(Japanese 2)
3(3-0-6)
 
002 011     ภาษาอังกฤษ 3                                         
(English 3)
3(3-0-6)
 
002 012     ภาษาอังกฤษ
(English 4)                                            
3(3-0-6)
         
002 014          การพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์                   
(Speaking English for Communication Arts)   
3(3-0-6)
 
002 –015          ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์                 
(English for Communication Arts)
3(3-0-6)
 
002017          ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
(English for Sciences)
3(3-0-6)
 
002018          ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน                                      
(Chinese in Daily Life)
3(3-0-6)
 
002019 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน                                    
(Japanese in Daily Life)
3(3-0-6)
002020 พื้นฐานการเขียนเพื่ออาชีพ                                               
(Fundamental Writing for Career Preparation)
3(3-0-6)
002021          การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางนิเทศศาสตร์             
(Research Study and Report Writing for Communication Arts)   
3(3-0-6)
 
002022 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย                
(Research Study and Legal Report Writing)   
3(3-0-6)
002023          ภาษาไทยร่วมสมัย                                                
(Contemporary Thai Language)
3(3-0-6)
002024 การพูดในที่สาธารณะ                                           
(Public Speaking)
3(3-0-6)
002025 ภาษาเวียดนาม                                                   
(Vietnamese Language)        
3(3-0-6)
002026 ภาษาอินโดนีเซีย                                                
(Bahasa Indonesia Language)
3(3-0-6)
002027 ภาษาลาว                                                        
(Laotian Language)
3(3-0-6)
002028 ภาษาพม่า                                                        
(Myanmar Language)
3(3-0-6)
002029 ภาษามาลายู                                                     
(Bahasa Melayu Language)
3(3-0-6)
002030 ภาษาเขมร                                                       
(Khmer Language)     
3(3-0-6)
002031 ภาษาตากาล๊อก                                                  
(Tagalog Language)
3(3-0-6)
002032 ภาษาเกาหลี                                           
(Korean Language)
3(3-0-6)

 
             1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     6        หน่วยกิต
 

003001 คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                
(General Mathematics)
3(3-0-6)
003002          สถิติเบื้องต้น                                           
(Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
003-003          มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                         
(Human and Biological Sciences)
3(3-0-6)
003004 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                        
(Environmental Sciences)
3(3-0-6)
003006 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น                     
(Introduction to Computer and Information Technology)
3(2-2-5)                              
003007 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี                       
(Computer Science and Technology)
3(3-0-6)

 
             1.4)  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                  1               หน่วยกิต

004 001 ลีลาศ                                                             
(Ballroom Dance)                         
1(0-2-1)
004 002 บาสเกตบอล                                                     
(Basketball)
1(0-2-1)
004 003 วอลเลย์บอล                                           
(Volleyball)
1(0-2-1)
004 004 ฟุตบอล                                                          
(Football)
1(0-2-1)
004 005 เปตอง                                                            
(Petanque)
1(0-2-1)
004 006 แบดมินตัน                                                       
(Badminton)
1(0-2-1)
004 007 ดนตรีไทย                                                        
(Thai Classical Music)
1(0-2-1)
004 008     ดนตรีสากล      
(Western Music)                                     
1(0-2-1)
         
004 009          นันทนาการเพื่อสุขภาพ                                
(Recreation for Health)
 
1(0-2-1)
 

 
         
         
         
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                     90      หน่วยกิต
   2.1) กลุ่มวิชาแกน                                                         45 หน่วยกิต

400-001 หลักนิเทศศาสตร์
(Introduction to Communication Arts)
3(3-0-6)
400-002 การถ่ายภาพทางนิเทศศาสตร์
(Photography for Communication)
3(2-2-5)
400-003 หลักการโฆษณา
(Principles of Advertising)
3(3-0-6)
400-006 ทัศนสารและจินตคดีศึกษา
(Imaginative Media Study and Communication)
3(3-0-6)
400-007 หลักการประชาสัมพันธ์
(Principles of Public Relations)
3(3-0-6)
400-008 การเขียนทางนิเทศศาสตร์
(Writing for Communication Arts)
3(3-0-6)
400-009 หลักและปฏิบัติการทางวาทนิเทศ
(Principles and Practices of Speech Communication)
3(3-0-6)
400-010 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสำหรับงานนิเทศศาสตร์
(Communication Information and Computer)
3(2-2-5)
400-011 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
(Law and Ethic in Communication)
3(3-0-6)
400-012 เทคโนโลยีการสื่อสารและสังคม
(Communication Technology and Society)
3(3-0-6)
400-013
 
400-014
 
การรายงานข่าวและการบรรณาธิการ
(News Reporting and Editorial)
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking)
3(2-2-5)
 
3(2-2-5)
 
400-015 การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร
(Computer Graphics Design for Communication)
3(2-2-5)
400-016 จิตวิทยาการสื่อสารและโน้มน้าวใจ
(Psychology in Communication and Persuasion)
3(3-0-6)
400-017 ทฤษฎีการสื่อสาร
(Theories of Communication)
3(3-0-6)

  
2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                30      หน่วยกิต

411-001                                หลักการตลาดเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  (Principles of Marketingfor Advertising and Public Relations) 3(3-0-6)
411-002                              การวิเคราะห์ผู้รับสารและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Audience Analysis and Consumer Behaviour)
3(3-0-6)
411-008 การเขียนบทโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Creative Copy Writing for Advertising and Public Relations)
3(3-0-6)
411-009 การบริหารตราสินค้า
(Brand Management)
3(3-0-6)
411-010 การวิจัยสำหรับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Research for Advertising and Public Relations)
3(3-0-6)
411-011 การวางแผนสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
(Advertising Media  and Public Relations Media Planning)
3(3-0-6)
411-014 การสื่อสารองค์กร
(Corporate Communication)
3(3-0-6)
411-015 การบริหารและการวางแผนกลยุทธ์การโฆษณา
(Advertising Strategies Planning and Management)
3(3-0-6)
411-016 การบริหารและการวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
(Public Relations Campaign Planning and Management)
3(3-0-6)
411-017 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในยุคหลอมรวมสื่อ(Advertising and Public Relations for Media Convergence Era) 3(3-0-6)

 
   2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                        15      หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกตามที่นิสิตสนใจทั้งหมด ดังต่อไปนี้

412-002
 
การบริหารสารสนเทศในการโฆษณา
(Advertising Information Management)
3(3-0-6)
412-003 เทคนิคการนำเสนองานโฆษณา
(Advertising Presentation Technique)
3(3-0-6)
412-004 การออกแบบโฆษณา
(Advertising Design)
3(3-0-6)
412-005 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการโฆษณา
(Computer Graphics for Advertising)
3(2-2-5)
412-006 การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์
(Printed Media Advertising)
3(3-0-6)
412-007 การผลิตงานโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Media Production for Advertising)
3(2-2-5)
412-008 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
(Marketing Public Relations)
3(3-0-6)
412-009 การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง
(Political Public Relations)
3(3-0-6)
412-010 การประชาสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Public Relations for Tourism Industry)
3(3-0-6)
412-011 การประชาสัมพันธ์ทางด้านสาธารณสุข
(Public Relations for Health Communication)
3(3-0-6)
412-012       การพัฒนาบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์
(Personality Development of Public Relations Practitioner)
3(3-0-6)
412-014 การบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์การ
(Corporate Image and Reputation Management)
3(3-0-6)
412-015 มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
(Digital Multimedia for Presentation)
3(2-2-5)
412-016 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Multimedia Technologyfor  Advertising and Public Relations)
3(2-2-5)
412-017 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
(Web Applications Development for Advertising
and Public Relations)
3(2-2-5)
412-019
 
412-020
 
412-021
 
412-022
 
นวัตกรรมสื่อโฆษณา
(Advertising Media Innovations)
การศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individual Study)
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
(Theories of Mass Communication)
การบริหารภาวะวิกฤต
(Crisis Management)
3(3-0-6)
 
3(0-12-6)
 
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)

 
3) หมวดฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า                                    6        หน่วยกิต
                เพื่อพัฒนานิสิตให้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ หรือนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในการทำโครงงาน โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ เพียง 1 รายวิชา หรือโดยความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร

413-001 สหกิจศึกษา                        
(Cooperation Education)
6 (0-12-6)
413-002 การฝึกปฏิบัติงาน                            
(Internship)
6 (0-12-6)
413-003 การสร้างโครงงาน                           
(Project)
6 (0-12-6)
413-004 เตรียมสหกิจศึกษา                 
(Cooperation Education Preparation)
1(2-0-4)

 
4) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                  6        หน่วยกิต
                   ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
 
 

 

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.