หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสาร หลักสูตร บุคลากร ผลงานและกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ผลงานและกิจกรรม   >   พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียน
 
ผลงานและกิจกรรม
คณะนิเทศศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

การผลิตบัณฑิต

< กลับหน้าผลงานและกิจกรรม
 

 

พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียน
วันที่: 07 ก.ค. 2561 
 
 

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมและการนำรายการโทรทัศน์มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการนำรายการโทรทัศน์มาใช้ในการเรียนการสอนและศึกษาการใช้ประโยชน์รายการโทรทัศน์เชิงลึกของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์แยกตามสาขาต่างๆโดยประชากรในการวิจัยคือคณาจารย์เครือข่ายนิเทศศาสตร์ 16 สถาบัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจำนวน 126 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในด้านลักษณะประชากร พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์การนำรายการโทรทัศน์มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์รวมทั้งใช้สถิติเชิงอนุมาน(Inference Statistics)ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่าคณาจารย์มีพฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์มากที่สุดคือทุกวัน ระยะเวลาในการชมรายการโทรทัศน์ในแต่ละครั้งมากที่สุดคือ 1-2ชั่วโมงต่อวัน โดยรายการประเภทข่าวที่ชมและนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนมากที่สุด ที่ชมรองลงมาคือรายการประเภทโฆษณา และที่ชมน้อยที่สุดคือรายการประเภทความคิด โดยจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบพฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการนำรายการโทรทัศน์มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
 
คำสำคัญ :พฤติกรรมการรับชม การนำรายการโทรทัศน์มาใช้ประโยชน์ คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
 
 
 
Research Title :        Television Program Viewing Behaviors of Communication Arts  
                             Lecturers and  their Utilization of the Viewing of TV Programs  
                             for Educational Purposes
Researcher :             Uayporn  Phanich
Research Completion Date :2018
 
Abstract
This research aims to investigate the television program viewing behaviors of communication arts lecturers and how they utilize TV program viewing for their teaching. It also aims to shed light on the relationship between the Communication Arts lecturers' TV program viewing behaviors and how viewing those programs aid in their teaching. Research participants are lecturers teaching for different programs under Communication Arts faculties in 16 universities. 126 questionnaires were administered for the data collection. The data analysis of the participants' TV program viewing behaviors and how they make use of the content from those programs in their teaching consists of descriptive statistics, which include frequency, mean, and percentage. The data analysis also includes interference statistics to test the hypothesis and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient. The results show that the lecturers watched TV programs every day for 1-2 hours. The most viewed programs were news programs, and they were used in their classroom the most, followed by TV advertisements and thought-provoking programs. It was also found that the lecturers' TV program viewing behaviors had a positive correlation with how they made use of their viewing of TV programs in their classrooms.
 
Keywords :    viewing behaviors, the utilizations of the viewing programs for
                   educational purposes, Communication Arts lecturers

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.