หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสาร หลักสูตร บุคลากร ผลงานและกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษา ศิษย์เก่า ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
คณะนิเทศศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช
  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช
  วุฒิการศึกษา
  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาวรรณคดีไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อาจารย์โรงเรียนปทุมคงคา
  หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ผลงานวิจัย
  -
  พฤติกรรม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการสื่อสารเพื่อสร้างความหมายในแอพพลิเคชั่นไลน์
   
   
 •  
   

   

  อ.ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์
  หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

    อ.ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์
  วุฒิการศึกษา
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

  วิทยานิพนธ์
  ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์. การวิเคราะห์เนื้อหาเพศศึกษาและความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อคอลัมน์ "เสพสมบ่มิสม" และเว็บไซต์ meetdoctoro.com.
   วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553
   
  ประวัติการทำงาน
  นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคตะวันออก

  ผลงานวิจัย
  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  ณ หมู่บ้านต้นกันเกรา ต.ดงน้อย อ.ราชสาสน์ จ.ฉะเชิงเทรา (2545)
  - การวิจัยเรื่องภาพลักษณ์และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสภาที่ปรึกษา
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอต่อ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ (2548)
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันธิการ์ จิตรีงาม
  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันธิการ์ จิตรีงาม
  วุฒิการศึกษา
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  วิทยานิพนธ์
  นันธิการ์ จิตรีงาม. ภาพลักษณ์ตราสินค้าของมหาวิทยาลัยเอกชนในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550.
   
  ประวัติการทำงาน
  ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายและแผนอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  เลขานุการ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

  ผลงานวิจัย
  ทัศนคติและพฤติกรรมการตอบสองที่มีต่อการโฆษณาสินค้าออนไลน์
   
   
 •  
   

   

  อ.สิทธา อุปนิกขิต
  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

    อ.สิทธา อุปนิกขิต
  วุฒิการศึกษา
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารบูรณาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วิทยานิพนธ์
  สิทธา อุปนิกขิต. พฤติกรรมตัวละครวัยรุ่นที่ปรากฏในนวนิยายบนอินเทอร์เน็ตและทัศนคติของผู้อ่าน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.กันทลัส ทองบุญมา
  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

    อ.กันทลัส ทองบุญมา
  วุฒิการศึกษา
  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวบุษบากร อิ่มใจดี
  เจ้าหน้าที่

    นางสาวบุษบากร อิ่มใจดี
  วุฒิการศึกษา
  บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.